Disclaimer Waldo's Travel Service

Inhoudsopgave
Artikel 1. Inleiding
Artikel 2. Algemeen
Artikel 3. Het gebruik van onze Website
Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 5. Online communicatie
Artikel 6. Uitsluiting van aansprakelijkheid
Artikel 7. Overige voorwaarden
Artikel 8. Wijzigingen
Artikel 1. Inleiding

Artikel 1. Inleiding
De voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden ("Disclaimer") zijn van toepassing op onze website(www.waldostravel.nl  (hierna “Website”)  is  een handelsnaam Waldo's Word Wide  Travel Service ., die haar kantoor heeft aan de Paul Krugerlaan 119, 2571 HD in Den Haag, Nederland ). Wij vragen u deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.
Artikel 2. Algemeen
Door onze Website te bezoeken en/of de op of via onze Website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden die van toepassing zijn op afzonderlijke delen van onze Website, de Algemene Voorwaarden van Waldo's Travel Service  en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van resp. de betreffende voorwaarden zoals vermeld in deze afzonderlijke delen, de Algemene Voorwaarden van Waldo' s Travel in deze Disclaimer.
Artikel 3. Het gebruik van onze Website
3.1. Wij garanderen niet dat onze Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van onze Website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van onze Website in gevaar kan brengen en/of de op of via onze Website aangeboden reisdiensten, informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.
3.2. Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan het vervaardigen en onderhouden van onze Website. Desondanks kan informatie ontbreken of informatie onvolledig of onjuist zijn. Informatie met betrekking tot het getoonde reisaanbod is afkomstig van - of wordt beschikbaar gesteld door - derden en is altijd onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
3.3. De informatie op onze Website kan betrekking hebben op reisdiensten die in landen buiten Nederland niet beschikbaar zijn.
3.4. Als u tijdens het gebruik van onze Website foutieve gegevens verstrekt (zoals spelling van uw naam) of onjuiste gegevens selecteert (zoals vertrekdatum en reisduur), dan kan dit leiden tot het moeten wijzigen van het aanbod of de overeenkomst. Extra kosten die hieruit voortvloeien komen voor uw eigen rekening.
3.5. De beschikbaarheid van alle getoonde reisdiensten is onder voorbehoud en wordt pas definitief vastgelegd als u het boekingsproces op onze Website volledig en zonder foutmeldingen afrondt en u per e-mail hiervan een bevestiging heeft ontvangen.
3.6. Alle hyperlinks naar websites van derden die wij op onze Website tonen, worden uitsluitend als verwijzing aangeboden.
Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten
Wij en waar van toepassing, andere rechthebbenden, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via onze Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) en diensten.
Het is niet toegestaan om informatie wie wij op onze Website publiceren te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande
schriftelijke toestemming of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op onze Website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Wij behouden ons tevens het recht voor om links naar onze Website te blokkeren.
Artikel 5. Online communicatie
Als u ons per e-mail berichten stuurt, dan kunnen deze berichten onveilig zijn. Wij raden daarom af om ons vertrouwelijke informatie per e-mail te sturen. Indien u ervoor kiest ons berichten per e-mail te sturen, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen.
Artikel 6. Uitsluiting van aansprakelijkheid
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte-, immateriële- of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook al zijn wij op de mogelijkheid van deze schade gewezen) die op enigerlei wijze voortvloeit uit - maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
a) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van onze Website;
b) de informatie die wij op onze Website publiceren;
c) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan ons of aan u wordt gestuurd;
d) de werking of het niet-beschikbaar zijn van onze Website;
e) misbruik van onze Website;
f) verlies van gegevens;
g) het downloaden of gebruiken van software en/of andere bestanden die via onze Website beschikbaar wordt gesteld of;
h) aanspraken van derden in verband met gebruik van onze Website.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Waldo's Travel
Artikel 7. Overige voorwaarden
7.1. Wij behouden ons het recht voor om de op of via onze Website aangeboden informatie en diensten, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, per direct te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij adviseren u regelmatig na te gaan of de op of via onze Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.
7.2. Op deze Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank in  Nederland.
7.3. Indien anderstalige versies van deze Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

TOP